Om Ekenberg & Andersson Advokatbyrå

Din samarbetspartner inom svensk och internationell affärsjuridik

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå grundades år 2005 och är belägen i centrala Stockholm. Vi har genom åren alltid erbjudit kompetent och skräddarsydd rådgivning inom samtliga affärsjuridiska rättsområden. Bland våra klienter återfinns så väl mindre som medelstora och stora svenska och utländska företag och koncerner.

Genom vår kunskap och erfarenhet inom de affärsjuridiska rättsområdena kan vi förena den mindre byråns personliga service och flexibilitet med den större byråns erfarenhet och bredd. Vi kan därmed enkelt anpassa oss efter klienternas önskemål samtidigt som vi tillhandahåller högklassig och professionell rådgivning i juridiskt komplicerade sammanhang.

Allmänna villkor
(2023:1)

Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Ekenberg & Andersson Advokatbyrå Stockholm AB, 556997-6177 (nedan Advokatbyrån), tillhandahåller sina klienter, såvida inte annat följer av särskilt skriftligt avtal. Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också för Advokatbyråns tjänster. Genom att anlita Advokatbyrån anses ni ha samtyckt till dessa allmänna villkor.

1 Allmänt
Advokatbyrån kommer, inom ramen för lag och god advokatsed, att efter bästa förmåga tillvara ert intresse. Detta innebär bland annat att uppdrag kommer att utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av att ni inte åsamkas onödiga kostnader.

Advokatbyråns jurister arbetar normalt i grupp för att erbjuda er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje enskilt uppdrag. En av Advokatbyråns advokater utses alltid till klientansvarig, och har det övergripande ansvaret för Advokatbyråns tjänster gentemot er. Avtalet om uppdraget är emellertid inte mellan er och den klientansvarige eller någon av Advokatbyråns övriga personal, utan ett avtal mellan er och Advokatbyrån. Advokatbyråns personal har därför inget personligt ansvar gentemot er, om inte annat följer av tvingande lag.

2 Arvoden och kostnader
Arvode debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs utifrån ett flertal faktorer, huvudsakligen nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Advokatbyrån, tidspress och uppnått resultat. Basen för debiteringen utgår från Advokatbyråns gällande timtaxa, vilken ni informeras om i anslutning till att ett uppdrag antas. Minimidebitering för en enskild åtgärd är 15 minuter (0,25 tim). Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt och liknande skatter, vilka debiteras enligt lag.

Utöver arvoden debiterar vi ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader. Det kan exempelvis gälla ansöknings- och registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader och kostnader för logi.

I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive ombudsarvoden). Det förekommer dock att den vinnande parten inte ersätts för samtliga rättegångskostnader av motparten. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni erlägga full betalning för de tjänster Advokatbyrån utfört och för de kostnader vi haft i samband med uppdraget.

Om uppdraget gäller en tvist är Advokatbyrån er behjälplig med ansökan om rättsskydd när sådan försäkring bedöms kunna tas i anspråk. Om vårt arvode och våra kostnader ska delfinansieras genom er rättsskyddsförsäkring måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen. Sådan del ni har att erlägga kan vara självrisk, den del av Advokatbyråns timtaxa vilken överstiger timtaxa som tillämpas av försäkringsbolaget, den del av Advokatbyråns arvode som överstiger eventuellt takbelopp för försäkringsersättningen eller belopp som av annan anledning inte ersätts av försäkringsbolaget. För det fall återbetalningsskyldighet i förhållande till ert försäkringsbolag uppkommer, till exempel i samband med att ni är vinnande part och motparten ska ersätta er för rättegångskostnader, har ni att erlägga det belopp som krävs av försäkringsbolaget oavsett om kravet framställs mot Advokatbyrån eller er. Advokatbyrån förbehåller sig rätten att begära förskott innan vi påbörjar uppdrag. Förskottet hanteras som klientmedel och regleras mot framtida fakturor.

3 Fakturering
Advokatbyrån fakturerar normalt månadsvis, med tio dagars betalningsfrist från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagen (1975:635).

Istället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan Advokatbyrån ställa ut faktura ”á conto” som avser att täcka del av det upparbetade arvodet. Á contofakturering tillämpas särskilt i de fall vårt arvode och kostnader delfinansieras genom rättsskyddsförsäkring. Á contofakturan avser då att helt eller delvis täcka den del av arvode och kostnader som ni har att betala och som inte ersätts av försäkringsbolaget. För det fall á contofakturering har tillämpats avräknas á contofakturor mot del- eller slutfaktura som upptar upparbetad tid.

4 Rapportering
Advokatbyrån är enligt lag i vissa fall skyldig att lämna information till Skatteverket om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har levererat till er. Genom att anlita Advokatbyrån samtycker ni till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till Skatteverket.

5 Rådgivning
Advokatbyråns rättsliga bedömningar är baserade på Advokatbyråns samlade erfarenhet och kunskap samt den information som ni lämnat till Advokatbyrån. Advokatbyrån kan emellertid inte garantera rättslig framgång i domstolstvister eller i övrigt. Om inte annat avtalats skriftligen omfattar rådgivningen inte skatt eller möjliga skattekonsekvenser.

6 Sekretess
Advokatbyrån följer Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed avseende sekretess. Det innebär att sekretess kommer iakttas fullt ut såvida inte Advokatbyrån enligt lag är skyldig att utge viss uppgift.

När ett visst uppdrag har blivit allmänt känt kan Advokatbyrån komma att informera om uppdraget i byråns marknadsföringsmaterial, webbsida och sociala medier. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. När så bedöms erforderligt kommer vi att begära ert medgivande innan vi lämnar vår information.

7 Immateriella rättigheter
Advokatbyrån bibehåller upphovsrätt och annan immateriell rätt till arbetsresultat. Ni äger endast rätt att använda arbetsresultatet för de ändamål som följer av uppdraget.

8 Samarbete med andra rådgivare
Advokatbyrån bistår er gärna med att finna och instruera andra rådgivare i särskilda frågor. Om Advokatbyrån instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare ska dessa rådgivare anses vara oberoende av oss och vi tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem till er eller för råd som de ger. Advokatbyrån ansvarar heller inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar.

9 Handlingar och arkivering
Advokatbyrån åtar sig inte uppdrag om förvaring av originalhandlingar. Originalhandlingar överlämnas alltid till er i samband med uppdragets utförande, eller efter uppdragets avslutande. Advokatbyrån arkiverar kopior av handlingar och arbetsmaterial i enlighet med lag och advokatetiska regler.

10 Ansvarsbegränsning
Advokatbyråns ansvar för skada som vållas er till följd av fel eller försummelse från byråns sida vid utförande av uppdraget är begränsat till fem gånger Advokatbyråns erhållna arvode för det enskilda uppdraget. Vårt ansvar är dessutom begränsat till det belopp som maximalt kan utgå från vår obligatoriska ansvarsförsäkring. Advokatbyråns ansvar mot er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt försäkring som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadelöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare.

11 Tillämplig lag och tvistelösning
Dessa allmänna villkor och eventuella särskilda villkor för uppdraget ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Vid klients ekonomiska krav mot Advokatbyrån eller vid tvist om arvodets skälighet har klient som är konsument möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Läs mer om konsumenttvistnämnden här. Advokatbyrån är i enlighet med god advokatsed skyldig att följa nämndens utslag. För att klientens ansökan ska prövas måste emellertid klienten först ha försökt nå en samförståndslösning med Advokatbyrån. Tvister i övrigt prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.

12 Personuppgiftshantering
Advokatbyrån förbinder sig att följa tillämpliga bestämmelser om personuppgiftshantering. Vidare information om Advokatbyråns personuppgiftshantering följer av vid var tid gällande Integritetspolicy som finns tillgänglig i sin helhet på denna sidan.

Arbeta hos Ekenberg & Andersson
Ekenberg & Andersson biträder svenska och utländska klienter inom hela det affärsjuridiska området.
Hos oss finns de utmaningar och den frihet som krävs för att våra anställda kontinuerligt ska kunna växa i verksamheten. Tillsammans bildar vi en kompetent och bred advokatbyrå som tillgodoser varje klients behov av affärsjuridisk rådgivning.

Har du frågor om anställning, sommarnotarietjänster eller praktik?

Hör av dig till oss: rekrytering@ekenbergandersson.se

För studenten
Ekenberg & Andersson anställer regelbundet sommarnotarier, och om du befinner dig i slutet av dina studier och är intresserad av att få en inblick i verksamheten på en advokatbyrå är du välkommen att skicka en ansökan. Annonsering sker separat varje vår.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Ekenberg & Andersson behandlar personuppgifter inom ramen för Advokatbyråns ärenden och i kontakter med Advokatbyrån via hemsida, e-post, brev eller telefon.

DEFINITIONER
Begrepp i denna Integritetspolicy ska tolkas och tillämpas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) om inte annat anges.

Klient
Fysisk eller juridisk person som anlitar Advokatbyråns tjänster. 

Kontaktperson
Fysisk person som företräder, är anställd hos eller har anknytning till en juridisk person som är eller avser att bli Advokatbyråns klient. 

Personuppgiftsansvarig
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Ekenberg & Andersson Advokatbyrå Stockholm AB, org.nr. 556997–6177.

Personuppgiftsbiträde
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Registrerad
En identifierad eller identifierbar fysisk person.

1 INFORMATION TILL REGISTRERADE

1.1 Laglig grund och ändamål
Ekenberg & Andersson behandlar personuppgifter för att (i) genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, (ii) utföra och administrera uppdrag, (iii) tillvarata en registrerad klients intressen, (iv) i marknadsföringssyfte, (v) för redovisnings- och faktureringsändamål och (vi) vid rekrytering.

Personuppgifterna behandlas på grund av avtal med den registrerade, berättigat intresse, rättsliga förpliktelser och allmänt intresse.

Ekenberg & Andersson behandlar enbart känsliga uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

1.2 Utlämnande
Ekenberg & Andersson kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Advokatbyrån och den registrerade, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata en registrerad klients rättigheter, eller (iii) om det är nödvändigt för att fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

2 INFORMATION TILL KONTAKTPERSONER 

2.1 Personuppgifter och insamling
Ekenberg & Andersson samlar enbart in de personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till ärendet och kontaktpersonen i fråga. Insamling av personuppgifter avseende kontaktpersoner sker antingen direkt från kontaktpersonen eller från kontaktpersonens arbets- eller uppdragsgivare.

De kategorier av personuppgifter som insamlas är för- och efternamn, anställning eller uppdrag, telefonnummer till arbetsplats och e-postadress till arbetsplats.

2.2 Laglig grund och ändamål
Ekenberg & Andersson behandlar personuppgifterna för att (i) genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, (ii) utföra och administrera uppdraget, (iii) för att tillvarata klientens intressen, i marknadsföringssyfte, och (iv) för redovisnings- och faktureringsändamål.

Personuppgifterna behandlas på grund av avtal, berättigat intresse och rättsliga förpliktelser.

2.3 Utlämnande
Ekenberg & Andersson kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan Advokatbyrån och kontaktpersonen eller om det är nödvändigt för att fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

3 LAGRING

Personuppgifterna lagras (i) i enlighet med den skyldighet som åvilar Ekenberg & Andersson enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller längre tid som påkallas av ärendets natur, (ii) i enlighet med den skyldighet som åvilar Ekenberg & Andersson enligt bokföringslagen under en tid om 7 år, (iii) i enlighet med regler om penningtvätt samt skattelagstiftning, (iv) i upp till ett år efter ärendets slutförande om inte den registrerade eller kontaktpersonen dessförinnan har begärt begräsning eller radering avseende personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte och (v) i upp till 12 månader vid rekrytering eller frivilliga anställningsansökningar.

4 ÖVERFÖRING
Personuppgifter kommer enbart att överföras till Ekenberg & Anderssons personuppgifts­biträden (i) IT-företag vars klient-, tids- och fakturerings­system används av Advokatbyrån, (ii) IT-företag vars e-postservice används av Advokatbyrån, samt (iii) rådgivare anlitade av en klient eller av Ekenberg & Andersson på uppdrag av en klient.

5 RÄTTIGHETER
Information om behandlingen av personuppgifter och kopia av dessa kan kostnadsfritt begäras från Ekenberg & Andersson. Vid upprepade begäranden om kopia på behandlade personuppgifter har Advokatbyrån rätt att ta ut en administrativ avgift. På eget initiativ eller begäran kommer Ekenberg & Andersson radera eller rätta personuppgifter. På begäran eller enligt invändning kommer Ekenberg & Andersson att begränsa behandlingen av personuppgifter, om möjligt radera personuppgifter enligt rätten att bli bortglömd eller överföra personuppgifter till anvisad tredje part om det är tekniskt möjligt.

6 COOKIES
Ekenberg & Anderssons hemsida använder Google Analytics för att insamla anonym statistik om hur hemsidan används i syfte att förbättra och utveckla de webbtjänster som erbjuds. Hanteringen av cookies kan ändras genom webbläsares inställningar.

7 KLAGOMÅL
Klagomål avseende Ekenberg & Anderssons personuppgiftshantering lämnas till Datainspektionen. Du kan även vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

KONTAKTINFORMATION
Kontakta oss om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Advokat Thomas Ekenberg
08-463 07 50
info@ekenbergandersson.se

International Lawyers Network (ILN)
ILN är ett av världens största affärsjuridiska nätverk av 91 högkvalitativa advokatbyråer med mer än 5 000 advokater över hela världen. Genom ILN kan Ekenberg & Andersson erbjuda kvalificerad juridisk service i alla större affärscenter i världen.

Inter Pacific Bar Association (IPBA)
IPBA – en sammanslutning av advokater och bolagsjurister med huvudsaklig verksamhet i Asien och Stillahavsområdet. Organisationen är ledande när det gäller asiatiska rättsordningar och affärer i Asien med cirka 1 400 anslutna advokater i 65 länder över hela världen. Genom Ekenberg & Anderssons aktiva engagemang i organisationen har vi en bred kontaktyta för våra klienters nytta i regionen.

International Bar Association (IBA)
IBA arbetar på internationell nivå för att reformera och utveckla den juridiska professionen. Organisationens målsättning är bland annat att understödja nationella advokatsammanslutningar, särskilt sådana under utveckling, och främja mänskliga rättigheter världen över.