Nyheter

Corporate Sustainability Due Diligence Directive – “CS3D-direktivet”

Diskussionen om bolags och särskilt multinationella aktiebolags ansvar för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i stort pågår sedan länge, men har under senare år kommit att intensifieras. För många bolag är hållbarhet en viktig konkurrensfråga...

Kan årsstämma hållas helt digitalt?

Sedan den 1 januari 2024 har det blivit möjligt för både bolag och föreningar att hålla helt digitala stämmor. Här sammanfattar vi de nya reglerna och ger några användbara överväganden för att underlätta ditt bolags övergång till digitala bolagsstämmor. Vad är nytt?...

Hur fungerar den civilrättsliga processen i tingsrätt?

När personer som inte har varit med om en process i allmän domstol föreställer sig en rättegång tänker nog personen ofta på det som kallas för huvudförhandling, med vittnesförhör och plädering av ombuden. Huvudförhandlingen är givetvis en viktig del av...

Är din verksamhet redo för DORA?

Finansiella företag så som banker, försäkringsbolag och betalningsinstitut måste följa omfattande reglering avseende företagens hantering av informations- och kommunikationsteknologi (”IKT”) och andra operativa risker. IKT-riskramverket består idag av riktlinjer från...

Vem betalar rättegångskostnaderna i ett tvistemål?

Att få en tvist rättsligt prövad av domstol medför alltid löpande kostnader. Dels uppstår administrativa kostnader i form av exempelvis ansökningsavgiften till tingsrätten. Beroende på tvistens natur kan externa utlåtanden eller utredning vara nödvändig som bevisning...

Varför är det viktigt att din försäkring innefattar rättsskydd?

När en klient söker vårt biträde i en tvist är något av det första vi frågar om klienten har en rättsskyddsförsäkring. Att driva in en tvistig fordran i en process – eller att försvara sig mot ett obefogat krav – medför alltid kostnader. Även om den part som förlorar...

Ny praxis för beslut per capsulam i aktiebolag

Att ett beslut i ett aktiebolag fattas per capsulam innebär att styrelsen eller bolagsstämman i bolaget fattar beslut utan att hålla en bolagsstämma eller ett styrelsemöte. För att kunna fatta ett beslut per capsulam måste samtliga styrelseledamöter eller aktieägare...

Mer jämställda bolagsstyrelser

I de största börsnoterade bolagen inom EU är endast 30,6 procent av styrelseledamöterna kvinnor och det finns stora skillnader mellan medlemsstater (från 45,3 procent i Frankrike till 8,5 procent i Cypern). Den 22 november 2022 röstade Europaparlamentet igenom ett...

Rätten och förbudet att säga upp avtal under företagsrekonstruktion

När ett företag har svårt att betala sina skulder på kort sikt kan företaget eller de företaget står i skuld till (det vill säga borgenärerna) ansöka om företagsrekonstruktion. Syftet med en företagsrekonstruktion är att försöka rädda verksamheter som i grunden är...

Ett förtydligande av kraven på en personuppgiftspolicy

Mot bakgrund av beslutet som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdade mot Klarna Bank AB (publ) tidigare under 2022, vill vi på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå AB påminna våra klienter att kontrollera sin personuppgiftspolicy. Er personuppgiftspolicy ska...

Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd

Under året har det genomförts flera ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (härefter ”LAS”). Lagändringarna genomförs dels för att införliva det s.k. arbetsvillkorsdirektivet i svensk rätt, dels för att modernisera arbetsrätten i linje med vad arbetsmarknadens...

Omsättningsmålet – lojalitetsplikt vid företagsöverlåtelser

Inledning Lojalitetsplikten är en etablerad rättsprincip i den svenska avtalsrätten. Trots detta är det fortfarande inte till fullo klarlagt vilken omfattning plikten har, samt under vilka omständigheter en parts agerande i strid med denna kan ge upphov till...

Frånträdande av förhandsavtal för bostadsrätt

Sedan början av 90-talet har det varit möjligt att ingå förhandsavtal om upplåtelse av en bostadsrätt. I takt med att priserna på bostadsrätter ökat stadigt har bostadsproducenter