Ekenberg & Andersson Advokatbyrå har företrätt forskare i två mål i Svea hovrätt avseende ansökningar om erkännande och verkställighet av två påstådda polska skiljedomar.

Bakgrunden till målen är att forskarna bjöds in att hålla föreläsningar under webbseminarium avseende Corona-pandemin. Arrangören fick det att framstå som att seminarierna arrangerades i samarbete med universitetet i Warszawa. I samband med att videoklipp från föreläsningarna skulle publiceras på Youtube översändes avtalsdokument till forskarna vilka framstod som godkännanden för publicering av videoklippen på Youtube.

Över ett år efter föreläsningarna mottog forskarna dokument författade på polska. Dokumenten syntes innehålla krav på höga kostnader för deltagande i seminarierna och publicering av videomaterial. Sedermera har samma polska bolag framställt krav mot minst ett fyrtiotal forskare, i minst 11 länder runtom i Europa. Då även forskare utanför Europa deltog i seminarierna är det verkliga antalet framställda krav sannolikt mycket högre.

När betalning från forskarna uteblev ansökte det polska bolaget om verkställighet av påstådda skiljedomar avseende forskarnas betalningsskyldighet. Sådana påstådda skiljedomar har ingetts till flertalet domstolar runtom i Europa för erkännande och verkställighetsförklaring.

Tre ansökningar om erkännande och verkställighet av skiljedomar har ingivits till Svea hovrätt. Ekenberg & Andersson Advokatbyrå har företrätt forskarna i två av dessa mål.

Under utredningen av målet har det framkommit flertalet omständigheter som talar för att det polska bolaget har inrättat en egen skiljedomstol och sedermera upprättat påstådda skiljedomar som fastställer bolagets egna krav. Bland annat visade det sig att det polska bolaget hade registrerat webbplatsen för det inrättade skiljedomsinstitutet.

Efter en långdragen process konstaterade Svea hovrätt att det under utredningen i målet framkommit anmärkningsvärda och besvärande omständigheter som det polska bolaget inte kunde lämna någon rimlig förklaring till. Sammantaget ansåg inte hovrätten att det polska bolaget visat att det var fråga om skiljedomar i skiljeförfarandelagens mening, samt ålade det polska bolaget att ersätta forskarnas rättegångskostnader.

Vi är glada att våra huvudmän nu förhoppningsvis kan lägga den uppkomna situationen bakom sig, samt att det polska bolaget inte fortsätter att framställa obefogade krav runtom i Europa.

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå företräder löpande våra klienter i domstolstvister och skiljeförfaranden.

Michael Erici
Advokat

Läs mer om Avtalsrätt
Läs mer om Tvistelösning & Processrätt