Tvistelösning & Processrätt

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå i Stockholm kan bistå med kompetent och ansvarsfull processrättslig vägledning, både vid domstolar och i skiljeförfaranden.

Tvistelösning & Processrätt

Ekenberg & Andersson kan med vår erfarenhet inom processrätten bistå med kompetent och ansvarsfull processrättslig vägledning och tvistelösning, både vid domstolar och i skiljeförfaranden. Vi biträder även våra klienter i samband med förlikningsförhandlingar för att nå en kostnadseffektiv lösning på en tvist. Genom byråns välutvecklade internationella kontaktnät med processrättsligt kunniga advokater världen över och genom vårt medlemskap i International Lawyers Network (ILN) erbjuder vi också möjligheten att företräda er vid tvist i andra länder. Byrån kan också åta sig att agera medlare för att, om möjligt, undvika en process.

Vi hjälper dig med bl.a.

   • Tvistemål
   • Process i domstol
   • Skiljeförfarande
   • Förlikningshandling
   • Medling
   • Internationell tvistelösning

Tvist i allmän domstol

Civilrättsliga tvister prövas som huvudregel av allmän domstol. De allmänna domstolarna är uppdelade i tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Första instans är tingsrätt. Vilken tingsrätt som har att pröva en tvist avgörs oftast av var juridiska personer har sitt säte eller var fysiska personer är folkbokförda. Det finns även särskilda forumregler avseende vissa tvister, exempelvis om en tvist avser en fastighet.

Om en dom eller ett beslut från en tingsrätt överklagas ska överklagandet prövas av en hovrätt. I många fall krävs prövningstillstånd för att få en tvist prövad i andra instans. Även ett avgörande från hovrätt kan överklagas. Ett överklagande från hovrätten prövas av Hösta domstolen, som är tredje och sista instans. Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd endast om tvistemålet avser en rättsfråga som är av betydelse för rättstillämpningen eller om det föreligger särskilda skäl.

Det centrala regelverket för processrätten och prövning i allmän domstol är rättegångsbalken som reglerar förfarandet i både tvistemål och brottmål. Rättegångsbalken innehåller bland annat reglering om vilken tingsrätt som har att pröva en tvist och på vilket sätt som rättegångskostnader ska fördelas. Erfarenhet och kunskap om rättegångsbalken är en förutsättning för att driva en framgångsrik process.

 

Skiljeförfarande

Parterna kan på förhand avtala om att en tvist ska undantas prövning av allmän domstol och i stället prövas genom skiljeförfarande. Ett skiljeförfarande kan antingen ske genom ett skiljedomsinstitut, exempelvis Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, eller genom att parterna utser egna skiljedomare.

Skiljeförfaranden skiljer sig från prövning i allmän domstol genom att processen i regel går snabbare och att förfarandet kan omfattas av sekretess (huvudregeln i allmän domstol är att handlingar blir offentliga, även om det finns flertalet fall där handlingar eller information kan sekretessbeläggas).

Ett skiljeförfarande innebär normalt högre kostnader för de enskilda parterna jämfört med en domstolsprocess då parterna har att bekosta skiljedomarna och i förekommande fall de administrativa kostnaderna för ett skiljedomsinstitut. Det är därför viktigt att noggrant överväga effekterna av en skiljeklausul – och möjligheterna att potentiellt initiera ett skiljeförfarande – innan ett avtal som innehåller en skiljeklausul ingås.

 

Har du frågor kring avtalsrätt?

Ekenberg & Andersson har både erfarenhet och expertis i ämnet och svarar gärna på dina frågor.

Hör av dig med din förfrågan via formuläret härintill eller kontakta oss på (+46) 8 463 07 50.  Prövning i annan ordning

  Utöver allmän domstol och skiljeförfarande finns flertalet nämnder som behandlar och prövar specifika tvister. För konsumenträttsliga tvister finns Allmänna Reklamationsnämnden som ger rekommendationer avseende ärenden där konsumenter har ett krav mot en näringsidkare.

  Om enskilda fysiska eller juridiska personer vill överpröva ett myndighetsbeslut behandlas detta i regel av förvaltningsdomstolar (förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen). De processrättsliga reglerna för förvaltningsprocessen skiljer sig från regleringen av civilrättsliga tvister. Som huvudregel har en part inte rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i förvaltningsprocessen och processen är i allmänhet skriftlig.

   

  Rättegångskostnader och rättsskydd

  Att få en tvist rättsligt prövad medför alltid löpande kostnader. Dels uppstår administrativa kostnader i form av exempelvis ansökningsavgiften till tingsrätten. Beroende på tvistens natur kan externa utlåtanden eller utredning vara nödvändig som bevisning eller underlag. Att driva en tvist kräver erfarenhet och kunskap om rättegångsbalkens regler och hur en process fungerar varför det i de flesta fall är nödvändigt att anlita ett ombud.

  Den part som förlorar (tappar) ett tvistemål ska som huvudregel ersätta motpartens rättegångskostnader. Det är inte alltid helt klart vem som har vunnit ett mål och ibland kan parterna anses ömsom tappande och ömsom vinnande varvid parterna ska stå sina egna rättegångskostnader.

  I vissa fall är en rättsskyddsförsäkring en förutsättning för att enskilda fysiska personer eller företag ska kunna driva en process eller försvara sig mot ett krav. För enskilda fysiska personer är rättsskydd i regel en del av hemförsäkringen och för företag en del av företagsförsäkringen.

   

  Forum och lagvalsklausuler

  Speciellt vid internationella transaktioner är det vanligt att parterna på förhand avtalar om hur och var eventuella tvister ska prövas, så kallade lagvals- och forumklausuler. Parterna kan komma överens om vilket lands lag som ska gälla för tolkningen av avtalet och att föra saken till en domstol i ett visst land om en tvist uppkommer eller genom en skiljeklausul avtala om att tvisten ska avgöras genom skiljeförfarande, till exempel Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce). Även Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut anlitas ofta i skiljeförfaranden.