När en klient söker vårt biträde i en tvist är något av det första vi frågar om klienten har en rättsskyddsförsäkring. Att driva in en tvistig fordran i en process – eller att försvara sig mot ett obefogat krav – medför alltid kostnader. Även om den part som förlorar målet som huvudregel ska ersätta den vinnande partens rättegångskostnader uppstår löpande kostnader under processens gång och tvister medför alltid ett visst mått av risk.

En förutsättning för många företag och privatpersoner att kunna tillvarata sin rätt är ofta att subjektet innehar en rättsskyddsförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen ersätter en del av ombudskostnaderna, samt vissa andra kostnader som uppstår vid en tvist. Rättsskyddsförsäkringen ersätter normalt även motpartens rättegångskostnader om den försäkrade åläggs att betala dessa.

Rättsskyddsförsäkringen kan tas i anspråk från tidpunkten då en tvist har uppkommit. Detta kan exempelvis vara om den ena parten tydligt har bestritt ett framfört krav.

För företag ingår rättsskyddsmomentet ofta i företagsförsäkringen. Det belopp som maximalt ersätts för varje tvist, samt storleken på självrisken, varierar mellan olika försäkringar.

För privatpersoner ingår rättsskyddsmomentet ofta i hemförsäkringen eller exempelvis en bilförsäkring. Den av domstolsverket fastställda rättshjälpstaxan utgör vanligtvis grunden för beräkningen av rättsskyddsersättningen för privatpersoner (för 2023 uppgår rättshjälpstaxan till 1 845 kr inklusive mervärdesskatt).

Det ska framhållas att inte alla tvister omfattas av rättsskyddsförsäkringar och de aktuella försäkringsvillkoren måste alltid kontrolleras för att utröna om en viss tvist omfattas av försäkringen. Rättsskyddsförsäkringar har regelmässigt en beloppsgräns, dvs. det högsta belopp som försäkringen ersätter.

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå företräder löpande våra klienter i domstolstvister och skiljeförfaranden. Vi hjälper även våra klienter att se över deras försäkringsvillkor, bland annat för att säkerställa att rättsskyddsförsäkringen är tillfyllest.

Michael Erici
Biträdande jurist