Diskussionen om bolags och särskilt multinationella aktiebolags ansvar för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i stort pågår sedan länge, men har under senare år kommit att intensifieras. För många bolag är hållbarhet en viktig konkurrensfråga och EU presenterar i allt snabbare takt nya initiativ för att öka fokuset på hållbarhetsarbete i bolagsverksamhet, främst inriktade på större aktiebolag.

Som Europeiska unionens senaste satsning på hållbarhetsområdet, med syftet att främja ett mer hållbart och rättvist samhälle, antog medlemsstaterna den 24 april 2024 CS3D-direktivet. Arbetet med direktivet har varit kantat av en hel del kontroverser, vilket har resulterat i att direktivet kommit att förhandlas under flera år. Men, efter ett tillfälligt avbrott i förhandlingarna har direktivet nu kommit att klubbas igenom, om än i något urvattnad form.

Direktivets målsättning är att säkerställa att europeiska bolag, med väsentlig verksamhet inom EU:s gränser, tar ansvar för bolagets sociala och miljömässiga påverkan genom hela dess värdekedja. Genom CS3D-direktivet införs obligatoriska krav, på större bolag, att anta processer för så kallad tillbörlig aktsamhet (eng. due diligence). I korthet innefattar processen att de bolag som omfattas av direktivets tillämpningsområde ska identifiera, förebygga och åtgärda risker kopplade till negativ påverkan på miljö- och mänskliga rättigheter. Efter ikraftträdandet har medlemsstaterna två år på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning.

Vilka bolag omfattas?

  • Bolag med över 5 000 anställda och med en global nettoomsättning på över 1 500 miljoner euro omfattas från 2027.
  • Bolag med över 3 000 anställda och med en global nettoomsättning på över 900 miljoner euro omfattas från 2028.
  • Bolag med över 1 000 anställda och med en global nettoomsättning på över 450 miljoner euro omfattas från 2029.

Antagandet av direktivet innebär ett historiskt paradigmskifte, då det hittills inte antagits bindande lagstiftning på området. Tidigare har endast frivilliga vägledande principer framtagna av FN och OECD funnits för bolagen att förhålla sig till.

Underlåtenhet att följa Direktivets bestämmelser resulterar i eventuell ekonomisk påföljd och skadat rykte för de bolag som omfattas av direktivet.

Behöver ert företag hjälp med bolagsrättsliga frågor? Ekenberg & Andersson Advokatbyrå hjälper våra klienter med löpande juridisk rådgivning i bolagsrättsliga frågor.

Läs mer om hur vi arbetar med bolagsrätt

 

Josephine Ekenberg
Biträdande jurist