Att få en tvist rättsligt prövad av domstol medför alltid löpande kostnader. Dels uppstår administrativa kostnader i form av exempelvis ansökningsavgiften till tingsrätten. Beroende på tvistens natur kan externa utlåtanden eller utredning vara nödvändig som bevisning eller underlag. Att driva en tvist kräver normalt kunskap om rättegångsbalkens regler och hur en process fungerar varför det är nödvändigt att anlita ett ombud. Ombudskostnaderna utgör ofta den största delen av en parts kostnader i samband med en tvist. Vem står för dessa kostnader när dom meddelas och processen avslutas?

Huvudregeln är väldigt enkel. Den part som förlorar (tappar) målet ska ersätta motpartens rättegångskostnader. Detta innebär att ersättningen fullt ut ska motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande, samt arvode till ombud, om kostnaden har varit skäligen påkallad. Vid bedömningen om ersättningen är skälig ska domstolen väga in flertalet omständigheter såsom målets omfattning, tvisteföremålets värde och målets betydelse för parterna.

Om en part inleder en rättegång utan att motparten gett anledning till detta eller om den vinnande parten föranlett en onödig rättegång kan denne tvingas ersätta den förlorande partens kostnader. Så har i praxis ansetts vara fallet om en part inleder en rättegång utan att först ha framställt ett krav till motparten och motparten direkt medger talan i domstolen.

Det är inte alltid helt klart vem som har vunnit målet. Om en part exempelvis väcker talan och begär ersättning med ett visst belopp, men endast tillerkänns hälften, kan parterna anses ömsom tappande och ömsom vinnande och ska då stå sina egna rättegångskostnader. Det är därför viktigt att inte framställa obefogat höga krav.

Om en part har inlett en rättegång och sedermera återkallar sin talan ska den parten ses som förlorande och har att ersätta motpartens rättegångskostnader. Detsamma gäller om en talan avvisas.

Ett viktigt undantag från huvudregeln om att rättegångskostnaderna ska ersättas fullt ut är om det rör sig om ett så kallat småmål. Småmål är dispositiva tvistemål där värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (2023 är ett prisbasbelopp 52 500 kr). I dessa mål kan den vinnande parten endast få ersättning för en timmes rättslig rådgivning. Avsikten är att parterna i dessa mål ska föra talan själva och om en part anlitar ett ombud får denne som huvudregel betala ombudskostnaderna själv även vid full framgång.

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå företräder löpande våra klienter i domstolstvister och skiljeförfaranden.

Michael Erici
Biträdande jurist