Att ett beslut i ett aktiebolag fattas per capsulam innebär att styrelsen eller bolagsstämman i bolaget fattar beslut utan att hålla en bolagsstämma eller ett styrelsemöte. För att kunna fatta ett beslut per capsulam måste samtliga styrelseledamöter eller aktieägare vara överens om beslutet. Att fatta beslut per capsulam kan ibland vara nödvändigt om beslutet är brådskande.

Bolagsverkets praxis har tidigare varit att beslut som fattas per capsulam ska undertecknas med datum vid varje underskrift och att det är det senaste datumet som blir datum för beslutet. Detta har nu ändrats.

Bolagsverkets nya rutiner för beslut per capsulam innebär att det är det datum som framgår av protokollet som blir beslutsdatum samt att det inte längre är nödvändigt att välja en ordförande, protokollförare och justerare.

Fatta beslut utan att hålla ett styrelsemöte

Om samtliga styrelseledamöter är överens om ett beslut kan styrelsen fatta beslutet utan att hålla ett styrelsemöte. Beslutet och att det har fattats utan ett styrelsemöte ska antecknas i ett protokoll och samtliga styrelseledamöter måste skriva under protokollet.

Fatta beslut utan att hålla en bolagsstämma

Om samtliga aktieägare är överens om ett beslut kan beslutet fattas utan att hålla en bolagsstämma. Beslutet och att det har fattats utan bolagsstämma ska antecknas i ett protokoll och samtliga aktieägare måste skriva under protokollet.

Behöver ert företag hjälp med bolagsrättsliga frågor? Ekenberg & Andersson Advokatbyrå hjälper våra klienter med löpande rådgivning i bolagsrättsliga frågor, exempelvis upprättande av protokoll i anslutning till bolagsstämma eller styrelsemöte.

Michael Erici
Biträdande jurist