Finans- och aktiemarknadsrätt

Ekenberg & Andersson kan bistå företag med kompetent rådgivning inom finans- och aktiemarknadsrätt.

Finans- och aktiemarknadsrätt

Ekenberg & Andersson erbjuder rådgivning i många olika typer av finansjuridiska, aktiemarknadsrättsliga och andra regulatoriska frågor. Vi biträder bl.a. i frågor avseende verksamhetstillstånd, tillsyns- och sanktionsärenden, noteringskrav, prospekt och löpande regelefterlevnad sett till de finansiella föreskrifterna och marknadsplatsernas regelverk.

Vi biträder svenska och internationella banker, kreditinstitut, värdepappersbolag, fonder, försäkringsbolag och andra finansiella institutioner med exempelvis utvärderingar och rapporter avseende olika delar av verksamheten, författande av tillståndsansökningar, upprättande av interna styrdokument, ägar-, ägarlednings- och ledningsprövningar samt compliancekontroller.

För företag vars aktier är, eller ska bli, noterade vid en marknadsplats erbjuder vi exempelvis granskning av informationsgivning enligt marknadsmissbruksförordningen, rapportering av transaktioner till Finansinspektionen, författande av prospekt samt biträder vid noteringsprocesser och kapitalanskaffningar.

Vi hjälper dig med bl.a.

 • Ansökan om tillstånd och etablering av verksamhet

 • Regelefterlevnad

 • Gränsöverskridande verksamhet

 • Ägar, ägarlednings- och ledningsprövning

 • Tillsyns- och sanktionsärenden

 • Interna styrdokument

 • Complianceprogram

 • Upprättande av prospekt

 • Informationsregler

 • Utvärdering av verksamhet

 • Rapporteringskrav

 • Utbildningar

 • Notering på marknadsplats

 • Kapitaltäcknings- och solvensfrågor