Konkurrensrätt

Ekenberg & Andersson biträder såväl svenska som internationella företag i frågor avseende EU- och konkurrensrätt.

Konkurrensrätt

Ekenberg & Andersson biträder såväl svenska som internationella företag i frågor avseende EU- och konkurrensrättsliga aspekter av företagsöverlåtelser, förvärv och fusioner samt vid bildandet av gemensamma bolag. I samband med gränsöverskridande transaktioner bistår vi med rådgivning avseende både EU:s konkurrensrätt och svensk konkurrensrätt samt beträffande internationell handelslagstiftning.

Konkurrensrättens syfte är att skapa en bred och välfungerande konkurrens och utveckling på olika marknader. Genom att motarbeta och förbjuda olika typer av hinder mot fri konkurrens främjas både små och stora företag. Inom konkurrensrätten är EU-rätten av en avgörande betydelse. Konkurrensrättsliga frågor, särskilt i samband med företagsförvärv, kräver marknadskunskap, konsekvensanalyser och helhetsbedömningar av olika marknadsåtgärder ur både ett juridiskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Genom Ekenberg & Anderssons nära samarbete med advokatbyråer i olika delar av Europa biträder vi även företag i frågor angående konkurrens, fri rörlighet och förvärv på hela den europeiska marknaden.

Vi hjälper dig med bl.a.

  • Marknadsstrategisk rådgivning
  • Ombud inför konkurrensmyndigheter
  • Företagsöverlåtelser
  • Fusioner
  • Gemensamma bolag
  • Granskning av komersiella avtal
  • Konkurrensrättslig tvistelösning
  • Företagsförvärv
  • Internationella avtal
  • EU-rätt