Obeståndsrätt

Ekenberg & Andersson biträder företag vid företagsrekonstruktioner, ackord, betalningsanstånd och likvidationer.

Obeståndsrätt

Ekenberg & Andersson biträder företag vid företagsrekonstruktioner, ackord, betalningsanstånd och likvidationer. Vi tillhandahåller rådgivning under själva rekonstruktions- eller avvecklingsprocessen och har stor erfarenhet av att rådge företag för att undvika, underlätta eller hantera en insolvens- eller obeståndssituation. Vi biträder även vid frågor om personligt betalningsansvar för aktieägare, styrelseledamöter eller andra nyckelpersoner i företag.

Obeståndsrätten är ett brett rättsområde som berör allt från rekonstruktionsåtgärder och konkurser till att bevaka fordringsägares rättigheter. För företag i en obeståndssituation finns system som möjliggör omstrukturering, företagsrekonstruering eller avveckling av verksamheten under ordnade former.

Ekenberg & Andersson biträder borgenärer som behöver råd kring hur de bäst bevakar sin fordran i en gäldenärs konkurs, vilka åtgärder som bör vidtas när en avtalspart går i konkurs eller träder i likvidation samt vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas redan under avtalsstadiet för att förebygga förluster vid en insolvens- eller obeståndssituation.

Vi hjälper dig med bl.a.

 • Likvidation
 • Rådgivning angående företrädaransvar
 • Kontrollbalansräkning
 • Aktieägaransvar
 • Borgenärsrådgivning
 • Obestånd
 • Rådgivning vid företagskonstruktioner
 • Ackord
 • Betalningsanstånd
 • Styrelseansvar
 • Insolvens
 • Konkurs