Processrätt

Ekenberg & Andersson kan bistå med kompetent och ansvarsfull processrättslig vägledning, både vid domstolar och i skiljeförfaranden.

Processrätt

Ekenberg & Andersson kan bistå med kompetent och ansvarsfull processrättslig vägledning, både vid domstolar och i skiljeförfaranden. Vi biträder även företag vid förlikningsförhandlingar för att nå en kostnadseffektiv lösning på en tvist. Genom byråns välutvecklade internationella kontaktnät med processrättsligt kunniga advokater världen över erbjuder vi också möjligheten att företräda er i andra länder. Byrån kan också åta sig att medla för att om möjligt undvika en process.

Speciellt vid internationella transaktioner är det vanligt att parterna på förhand avtalar om hur och var eventuella tvister ska slitas, så kallade lagvals- och forumklausuler. Parterna kan komma överens om vilket lands lag som ska gälla för tolkningen av avtalet och att föra saken till en domstol i ett visst land om en tvist uppkommer eller genom en skiljeklausul avtala om att någon organisation skall avgöra tvisten, till exempel Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce). Även Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut anlitas ofta i skiljeförfaranden.

Vi hjälper dig med bl.a.

  • Skiljeförfarande
  • Tvistemål
  • Förlikning
  • Domstol
  • Medling
  • Förhandling
  • Internationell tvistelösning
  • Rättegång