Nyheter

Varför är det viktigt att din försäkring innefattar rättsskydd?

När en klient söker vårt biträde i en tvist är något av det första vi frågar om klienten har en rättsskyddsförsäkring. Att driva in en tvistig fordran i en process – eller att försvara sig mot ett obefogat krav – medför alltid kostnader. Även om den part som förlorar...

Ny praxis för beslut per capsulam i aktiebolag

Att ett beslut i ett aktiebolag fattas per capsulam innebär att styrelsen eller bolagsstämman i bolaget fattar beslut utan att hålla en bolagsstämma eller ett styrelsemöte. För att kunna fatta ett beslut per capsulam måste samtliga styrelseledamöter eller aktieägare...

Mer jämställda bolagsstyrelser

I de största börsnoterade bolagen inom EU är endast 30,6 procent av styrelseledamöterna kvinnor och det finns stora skillnader mellan medlemsstater (från 45,3 procent i Frankrike till 8,5 procent i Cypern). Den 22 november 2022 röstade Europaparlamentet igenom ett...

Rätten och förbudet att säga upp avtal under företagsrekonstruktion

När ett företag har svårt att betala sina skulder på kort sikt kan företaget eller de företaget står i skuld till (det vill säga borgenärerna) ansöka om företagsrekonstruktion. Syftet med en företagsrekonstruktion är att försöka rädda verksamheter som i grunden är...

Ett förtydligande av kraven på en personuppgiftspolicy

Mot bakgrund av beslutet som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdade mot Klarna Bank AB (publ) tidigare under 2022, vill vi på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå AB påminna våra klienter att kontrollera sin personuppgiftspolicy. Er personuppgiftspolicy ska...

Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd

Under året har det genomförts flera ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (härefter ”LAS”). Lagändringarna genomförs dels för att införliva det s.k. arbetsvillkorsdirektivet i svensk rätt, dels för att modernisera arbetsrätten i linje med vad arbetsmarknadens...

Omsättningsmålet – lojalitetsplikt vid företagsöverlåtelser

Inledning Lojalitetsplikten är en etablerad rättsprincip i den svenska avtalsrätten. Trots detta är det fortfarande inte till fullo klarlagt vilken omfattning plikten har, samt under vilka omständigheter en parts agerande i strid med denna kan ge upphov till...

Frånträdande av förhandsavtal för bostadsrätt

Sedan början av 90-talet har det varit möjligt att ingå förhandsavtal om upplåtelse av en bostadsrätt. I takt med att priserna på bostadsrätter ökat stadigt har bostadsproducenter

Informationsskyldigheten enligt GDPR

Att dataskyddsförordningen, GDPR, trädde ikraft den 25 maj i år har gått få förbi. Det arbete och den omställning som förordningen inneburit för många företag kom sannerligen som en överraskning…