Under året har det genomförts flera ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (härefter ”LAS”). Lagändringarna genomförs dels för att införliva det s.k. arbetsvillkorsdirektivet i svensk rätt, dels för att modernisera arbetsrätten i linje med vad arbetsmarknadens parter har kommit överens om. Många av lagändringarna trädde i kraft den 30 juni 2022 och tillämpades första gången den 1 oktober 2022.

Förändringarna i LAS innebär bland annat ett utökat informationsansvar för arbetsgivaren. Viss information måste nu lämnas skriftligen till arbetstagaren inom sju dagar från det att en arbetstagare påbörjat sin anställning, vilket i praktiken kommer att ställa nya krav på utformningen av anställningsavtalet. En annan viktig förändring är att förutsättningarna för att tillämpa visstidsanställning i viss mån inskränks då tiden innan en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning har ändrats från två år till ett år.

Tidigare har en arbetstagare – vid tvist avseende en uppsägning – behållit sin anställning under tiden som tvisten pågått. Detta har inneburit att arbetsgivaren som huvudregel nödgats betala lön och arbetsgivaravgifter under hela denna period. I och med lagändringarna blir situationen den omvända, dvs. att arbetstagaren inte behåller sin anställning under tiden som tvisten pågår utan anställningen upphör i stället vid uppsägningstidens utgång.

Som ofta inom arbetsrätten är vissa av de nya bestämmelserna i LAS dispositiva i förhållande till kollektivavtal och inom många branscher har kollektivavtalen redan tidigare haft motsvarande eller mer långtgående bestämmelser.

Behöver ert företag se över era anställningsavtal eller rekryterar ni kanske ny personal? Ekenberg & Andersson Advokatbyrå hjälper våra klienter med upprättande och utformning av anställningsavtal. För det fall ett uppsägningsförfarande aktualiseras på er arbetsplats kan vi ge er råd om hur ni på bästa sätt löser den uppkomna situationen.

Michael Erici
Biträdande jurist

Läs mer om våra tjänster inom arbetsrätt