Är din verksamhet redo för DORA?

Finansiella företag så som banker, försäkringsbolag och betalningsinstitut måste följa omfattande reglering avseende företagens hantering av informations- och kommunikationsteknologi (”IKT”) och andra operativa risker. IKT-riskramverket består idag av riktlinjer från...

Ny praxis för beslut per capsulam i aktiebolag

Att ett beslut i ett aktiebolag fattas per capsulam innebär att styrelsen eller bolagsstämman i bolaget fattar beslut utan att hålla en bolagsstämma eller ett styrelsemöte. För att kunna fatta ett beslut per capsulam måste samtliga styrelseledamöter eller aktieägare...