När ett företag har svårt att betala sina skulder på kort sikt kan företaget eller de företaget står i skuld till (det vill säga borgenärerna) ansöka om företagsrekonstruktion. Syftet med en företagsrekonstruktion är att försöka rädda verksamheter som i grunden är livskraftiga. I korthet innebär en företagsrekonstruktion att företaget (gäldenären) tillsammans med en företagsrekonstruktör ser över verksamheten och förhandlar med borgenärer.

Den 1 augusti 2022 trädde nya regler om företagsrekonstruktion i kraft. Den nya lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion (”LFR”) berör många företag och dess avtal. Vi vill uppmärksamma våra klienter på två viktiga nyheter.

Rätten att säga upp avtal i förtid

Enligt den tidigare lagstiftningen var huvudregeln att avtal inte påverkades av ett beslut att inleda en företagsrekonstruktion. Avtalsparterna var fortsatt bundna av ingångna avtal i samma utsträckning som före företagsrekonstruktionen. De tidigare bestämmelserna gav inga möjligheter för gäldenären att komma ur varaktiga avtal.

Nya LFR medför en rätt för en gäldenär att säga upp ett varaktigt avtal efter att en företagsrekonstruktion har inletts. Denna möjlighet ger gäldenären en större möjlighet att genomföra en lyckosam företagsrekonstruktion.

Förbud mot att säga upp avtal

Det har under lång tid varit diskussioner kring s.k. ipso facto-klausulers giltighet. LFR innehåller ett välkommet ställningstagande då lagen medför ett uttryckligt förbud mot ipso facto-klausuler. Ipso facto-klausuler är avtalsvillkor med innebörden att avtal kan sägas upp i samband med bland annat ansökan om eller beviljande av företagsrekonstruktion. Dessa klausuler kan till exempel se ut på följande sätt:

Vardera part har rätt att häva avtalet om motparten går i konkurs, ingår uppgörelse eller rekonstruktion med sina kreditorer, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas vara insolvent.

Det finns nu inga tvivel att ipso facto-klausuler, som huvudregel, saknar verkan vid företagsrekonstruktioner men vilka lydelser som kan komma att omfattas av förbudet, eller i vilka situationer borgenären ändå kan säga upp avtalet, kräver en bedömning från fall till fall.

Vi på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå berättar gärna mer om nyheterna i nya LFR och kan granska era avtal för att se om LFR:s bestämmelser är tillämpliga i ert fall.

Anastasia Jansson
Advokat

Läs mer om avtalsrätt

Läs mer om obeståndsrätt